Kontakt
Denmark
Kontakt os
Replay

VAT nr: DK26247497

1. Anvendelse

1.1. Nærværende betingelser er gældende for enhver aftale indgået mellem Artefact Denmark A/S, (herefter benævnt ”Artefact”) og Artefacts kunder (herefter benævnt ”Kunden”). Forretningsbetingelserne kan alene fraviges ved udtrykkelig skriftlig aftale mellem Artefact og Kunden.

1.2. Forhandlinger om levering af ydelser fra Artefact til Kunden er først juridisk bindende, når der mellem parterne foreligger en skriftligt accepteret ordre (herefter benævnt ”Ordren”). Ordren og eventuelle bilag til Ordren kan indeholde bestemmelser som supplerer eller har forrang i forhold til nærværende betingelser. Efterfølgende ændringer, udvidelser eller indskrænkninger af Ordren skal ske på skriftligt grundlag og med begge parters accept.

1.3. Ydelser til opfyldelse af en Ordre i henhold til nærværende betingelser kan omfatte, men er ikke begrænset til, konsulentydelser i forbindelse med medie- og markedsføringsstrategier, søgemaskineoptimering og -markedsføring, design guidelines, samt online og offline markedsføring, herunder via hjemmesider, links og i nyhedsbreve, fysiske produktleverancer og programmering, webudvikling, softwareløsninger, herunder til håndtering af e-mailkampagner, interaktive web features m.m.

2. Ydelser fra Artefact

2.1. Artefact er forpligtet til at efter bedste evne og i rette tid at levere ydelser som fastsat i Ordren til Kunden.

2.2. Artefact er berettiget til at benytte selskaber i Artefact-koncernen eller andre underleverandører til opfyldelse af Ordren. Disse leverandører er altid underlagt samme fortrolighedsforpligtelser som gælder for Artefact.

3. Kundens medvirken

3.1. Kunden er forpligtet til hurtigst muligt at medvirke til opfyldelse af en Ordre, hvor Kundens medvirken er aftalt, fremgår af dokumenter vedlagt Ordren eller efter omstændighederne i øvrigt er påkrævet. Kunden skal tilsikre, at Kundens medarbejdere, som medvirker til opfyldelse af en Ordre har de nødvendige forudsætninger og beslutningskompetencer.

3.2. Kunden er forpligtet til hurtigst muligt og inden aftalt tid at kommentere/godkende materiale, herunder annoncetekst, søgeord, grafisk materiale m.v. fremsendt af Artefact. Kunden er endvidere forpligtet til hurtigst muligt og inden aftalt tid at implementere ændringer på web sites, IT-systemer eller hvor dette i øvrigt er påkrævet.

3.3. Kunden er forpligtet til straks at orientere Artefact om ændringer af domænenavne, websites, teknisk setup m.v. som kan have indflydelse på de ydelser som Artefact leverer.

4. Priser

4.1. Medmindre andet udtrykkeligt fremgår, er alle priser i danske kroner eksklusive moms og andre afgifter. Såfremt der efter indgåelse af en Ordre eller samarbejdsaftale fastsættes nye eller sker ændringer i eksisterende afgifter er Artefact berettiget til at regulere aftalte priser i overensstemmelse hermed.

4.2. Medmindre andet udtrykkeligt fremgår, er alle priser eksklusive omkostninger til erhvervelse af immaterielle rettigheder til materiale som skal indgå i markedsføringsmateriale, herunder hvor dette er relevant billedindkøb, licenser m.m.

4.3. Medmindre andet udtrykkeligt fremgår, er alle priser eksklusive forsendelse, herunder hvor dette er relevant omkostninger til trykkeri, transport, porto, budkørsel, udsendelse af e-mails, SMS, m.v

4.4. For Ordrer som inkluderer levering af konsulentydelser, eksempelvis til design-, tekstforfatterarbejde eller projektledelse, er en i Ordren anført pris alene et budgetteret prisoverslag baseret på et kvalificeret estimat af tidsforbruget. Konsulentydelser faktureres efter det faktiske timeforbrug og på baggrund af Artefacts til enhver tid gældende prisliste. Artefact er forpligtet til løbende at opdatere estimatet og budgetter blandt andet som følge af ændringer i en Ordre. Den budgetterede pris omfatter altid én korrekturgang af udarbejdet materiale.

4.5. For Ordrer som inkluderer levering af markedsføringsydelser som er afhængig af internetbrugeres trafik, klik, tilmeldinger, køb eller lign. er en i Ordren anført pris for en given periode alene et budgetteret/anslået forbrug og ikke betaling for en forpligtelse til levering af markedsføringsydelserne i den fulde periode.

4.6. Såfremt der ikke er aftalt pris for en ydelse afregnes der på baggrund af Artefacts til enhver tid gældende prisliste.

5. Betaling

5.1. Artefact fremsender faktura i forbindelse med indgåelse af enhver aftale. For konsulentydelser er Artefact berettiget til at fakturere op til 50% af budgetteret pris ved indgåelse af aftale og efterfølgende hver måned efter forbrugte ydelser, forholdsmæssigt eller efter nærmere aftale. For løbende Ydelser er Artefact berettiget til at fakturere kvartalsvis forud, månedligt efter forbrugte ydelser, forholdsmæssigt eller efter nærmere aftale.

5.2. Betaling af fakturaer forfalder kontant 14 dage fra fakturadato. Alle betalinger skal ske med samtidig angivelse af fakturanummer.

5.3. Ved betaling efter forfaldstidspunktet tillægges rente 2 % per måned af fakturabeløbet. Ved udsendelse af erindringsskrivelse tillægges et gebyr på 100 kr. per skrivelse. Udebliver betaling overgives sagen til retslig inkasso.

5.4. For sen betaling skal anses for en væsentlig misligholdelse af Ordren som berettiger Artefact til at hæve Ordren eller at fastholde og gøre sædvanlige misligholdelsesbeføjelser gældende.

5.5. Såfremt en ydelse helt eller delvist ikke kan leveres på grund af Kundens manglende eller forsinkede medvirken til opfyldelse af ydelsen, jf. punkt 3, er Artefact efter skriftlig varsel berettiget at fakturere Kunden et beløb, eventuelt anslået, svarende til at ydelsen er leveret i overensstemmelse med Ordren. Artefact er berettiget til betaling på baggrund af Artefacts til enhver tid gældende prisliste for eventuelt merarbejde forårsaget af Kundens manglende eller forsinkede medvirken.

6. Forsinkelse og mangler

6.1. Såfremt Kunden godtgør at en ydelse er forsinket eller mangelfuld er Artefact forpligtet til uden ugrundet ophold at efterlevere eller foretage afhjælpning efter eget valg. Såfremt ydelsen trods rimelige forsøg på afhjælpning fortsat er mangelfuld kan Kunden, såfremt manglen er væsentlig, med et rimeligt varsel hæve Ordren.

6.2. Reklamation over forsinkelse eller mangler skal ske straks efter at Kunden er eller burde være bekendt med forholdet. I modsat fald kan Kunden ikke gøre forsinkelse eller mangler gældende.

7. Erstatningsansvar

7.1. Artefact er i intet tilfælde ansvarlig for tab af nogen art som følge af forsinkelse af nogen del af Artefacts ydelse.

7.2. Artefact kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for driftstab, tabt avance, følgeskader eller andre indirekte tab. Artefact kan endvidere aldrig gøres ansvarlig for skade forvoldt af ydelser leveret af Artefact eller dennes samarbejdspartnere, herunder for datatab, beskadigelse af software, eller IT-systemers nedetider.

7.3. Artefact ansvar er i alle tilfælde begrænset til et beløb svarende til summen af de beløb som er faktureret til Kunden de seneste tre måneder forud for at Kunden skriftligt fremsætter et krav overfor Artefact dog maksimalt 500.000 kr.

8. Øvrigt ansvar

8.1. Artefact er ikke ansvarlig for nedetider, indgreb ved hacking, virus, afbrydelser, forstyrrelser, fejl i tredjemands software, søgemaskiner eller web sites, som en ydelse er afhængig af, eller øvrige leverancer fra tredjemand. Artefact er forpligtet til at medvirke til forsøg på afhjælpning, såfremt Kunden anmoder om dette. Arbejde forbundet med forsøg på afhjælpning i ovenstående tilfælde afregnes særskilt overfor Kunden i henhold til de for Ordren gældende betingelser eller på baggrund af Artefacts til enhver tid gældende prisliste.

8.2. Artefact er ikke ansvarlig såfremt Kunden eller tredjemand antaget af Kunden uden varsel foretager ændringer af domænenavne, websites, links, teknisk setup m.v. som har indflydelse på de ydelser som Artefact leverer. Forudgående eller efterfølgende arbejde forbundet med eventuelle tilpasninger som følge af sådanne ændringer afregnes overfor Kunden i henhold til de for Ordren gældende vilkår eller på baggrund af Artefacts til enhver tid gældende prisliste.

8.3. Artefact leverer ydelser vedrørende søgemaskineoptimering, links, annoncer, bannere og sponsorater bedst muligt og i overensstemmelse med relevante søgemaskiners retningslinjer, men er ikke ansvarlig for forsinkelse eller mangelfuld opfyldelse som følge af ændringer i standardbetingelser, vurderingsalgoritmer, søgekriterier, visningspolitik, priser og kampagnetilbud eller andre dispositioner som ligger udenfor Artefacts kontrol og forbeholder sig ret til at foretage ændringer i en ydelse som følge heraf. Artefact er endvidere ikke ansvarlig for andre ændringer eller ophør af søgemaskiner.

8.4. Artefact er ikke ansvarlig for at ydelser vedrørende søgemaskineoptimering, links, annoncer, bannere eller sponsorater medfører et minimum af antal visninger, placering eller frekvens ved søgninger på relevante ord eller i øvrigt. Artefact er endvidere ikke ansvarlig for, at sådanne ydelser medfører en bestemt mængde trafik, klik, tilmeldinger, køb eller lign.

9. Immaterielle rettigheder

9.1. Alt materiale, herunder annoncer, tekst, søgeord, billeder, grafik, databaser, artikler, rapporter, analyser m.m., der udarbejdes eller benyttes af Artefact som et led i opfyldelse af Ordren tilhører Artefact eller Artefact har erhvervet rettigheder til at benytte materialet til opfyldelse af Ordren.

9.2. Alle rettigheder til materiale som nævnt i punkt 9.1 tilhører og forbliver Artefacts ejendom og må ikke uden særskilt skriftlig aftale i hvert enkelt tilfælde genbenyttes, overdrages, distribueres, kopieres, videreføres til aktiviteter online eller offline m.v. Materiale som Kunden kan dokumentere at have rettigheder over eller at have bidraget med erhverver Artefact ikke rettigheder til.

9.3. Kunden er ansvarlig for, at indhold af materiale som nævnt i punkt 9.1, som Kunden har bidraget med eller godkendt, ikke strider mod lov, ærbarhed, markedsføringsregler eller tredjemands rettigheder, herunder at Artefact er berettiget til at benytte materialet til opfyldelse af en Ordre.

9.4. Såfremt Artefact stiller software, scripts, ASP-ydelser m.v. til rådighed for Kunden som et led i opfyldelsen af en Ordre erhverver Kunden alene en ikke-eksklusiv tidsbegrænset brugsret til sådant materiale.

9.5. Alle rettigheder til materiale som nævnt i punkt 9.4 tilhører og forbliver Artefacts ejendom og må ikke uden særskilt skriftlig aftale i hvert enkelt tilfælde genbenyttes, overdrages, distribueres, kopieres, ændres, videreudvikles m.v.

9.6. Artefact kan ikke gøres ansvarlig såfremt materiale som nævnt i punkt 9.1 og 9.4 som Kunden har bidraget med eller godkendt strider mod lov, ærbarhed, markedsføringsregler eller tredjemands rettigheder. Artefact er uden yderligere ansvar berettiget til at afvise og slette sådant materiale. Artefact er endvidere i så tilfælde berettiget til at hæve Ordren.

9.7. Kunden er forpligtet til at friholde Artefact for ethvert tab, herunder omkostninger forbundet med førelse af rets- eller voldgiftssager, som Artefact måtte lide på grund af materiale, som Kunden har bidraget med eller godkendt, der strider mod lov eller ærbarhed, markedsføringsregler eller krænker tredjemands rettigheder. Parterne er forpligtet til uden ugrundet ophold at give meddelelse til den anden part, såfremt der rejses krav mod en part omfattet af dette punkt.

9.8. Kunden samtykker til at Artefact må benytte Kundens navn, figur, logo m.v. som reference på Artefacts website, øvrige markedsføringsmaterialer eller typer af medier. Kundens samtykke kan til enhver tid helt eller delvist tilbagekaldes skriftligt.

10. Fortrolighed og personoplysninger

10.1. Parterne skal behandle alle oplysninger og viden som erhverves under samarbejdet og opfyldelse af en Ordre fortroligt, herunder oplysninger om den anden part, de leverede ydelser og priser. Pligten til at behandle oplysninger fortroligt gælder tillige efter samarbejdets ophør. Eventuelle tredjemænd som en part benytter i forbindelse med opfyldelse af Ydelsen skal påtage sig samme fortrolighedsforpligtelse.

10.2. Samtlige medarbejdere hos Artefact er underlagt fortrolighed, som gælder under og efter samarbejdet med Kunden.

10.3. Såfremt Artefact i forbindelse med opfyldelse af en Ordre behandler personoplysninger modtaget fra Kunden, skal Artefact anses for databehandler og Kunden som dataansvarlig. Artefacts behandling af personoplysningerne foretages således på vegne af Kunden og Artefact kan ikke selv disponere over oplysningerne til egne formål eller i øvrigt på anden måde end ifølge Kundens instruks.

10.4. Kunden indestår for at den forudsatte behandling af personoplysninger, som Kunden bidrager med, kan ske i overensstemmelse med lov om behandling af personoplysninger og markedsføringsloven, herunder at der om fornødent er indhentet samtykke fra de registrerede personer.

10.5. Artefact forpligter sig til at træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysningerne hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondataloven.

10.6. Efter opfyldelse af Ordren og endt behandling af de pågældende personoplysninger er Artefact forpligtet til at tilbagelevere oplysningerne til Kunden eller destruere dem efter Kundens instruks. I alle tilfælde slettes oplysningerne senest fem år efter opfyldelse af Ordren.

10.7. Kunden er forpligtet til at friholde Artefact for ethvert tab, herunder omkostninger forbundet med førelse af en retssag, som Artefact måtte lide på grund af behandling af personoplysninger, som Kunden har bidraget med, der strider mod lov om behandling af personoplysninger eller markedsføringsregler. Parterne er forpligtet til uden ugrundet ophold at give meddelelse til den anden part, såfremt der rejses krav mod en part omfattet af dette punkt.

11. Løbetid, ophør og overdragelse

11.1. For løbende ydelser fornys den mellem Artefact og Kunden indgåede aftale automatisk efter 1 år eller anden aftalt periode, således at fornyelsen svarer til den forud gældende periode.

11.2. Opsigelse kan af hver af parterne foretages med et skriftligt varsel på mindst 3 måneder til udløb af en aftalt periode.

11.3. Såfremt Kunden træder i betalingsstandsning, erklæres konkurs, tvangsopløses, likvideres, indleder akkordforhandlinger, foretager rekonstruktion eller på anden måde må antages ikke at kunne betale for Artefacts Ydelser kan Artefact hæve kontrakten med umiddelbar virkning.

11.4. Ved ophør uanset årsag er parterne forpligtet til uden ugrundet ophold at returnere alt modtaget materiale. Hvor dette er relevant er Kunden uden ugrundet ophold forpligtet til at fjerne koder m.v. fra web sites, idet Artefact i modsat flad vil være berettiget til at fakturere for efterfølgende ydelser.

11.5. Artefact er berettiget til helt eller delvist at overdrage eller på anden måde at overlade rettigheder og forpligtelser i henhold til en Ordre eller samarbejdsaftale til tredjemand.

12. Force majeure

12.1. Ingen af parterne kan gøres ansvarlig for forhold, som ligger udenfor parterne kontrol og som parterne ikke ved aftalens indgåelse burde have taget i betragtning, herunder men ikke begrænset til krig, terror, optøjer, strejke eller lock out, ildsvåde, naturkatastrofer, valutarestriktioner, import- og eksportforbud, manglende el-forsyning, manglende funktionalitet af Internet, samt sådanne forhold hos underleverandører.

12.2. Såfremt en part er af den opfattelse, at der foreligger force majeure skal parten straks give den anden part meddelelse om ansvarsfrihedsgrundens opståen og ophør.

12.3. Uanset hvad der i øvrigt følger af nærværende betingelser kan enhver af parterne hæve en indgået aftale ved skriftlig meddelelse til den anden part, såfremt aftalens opfyldelse forhindres mere end 6 måneder grundet force majeure.

13. Tvister, lovvalg og værneting

13.1. Enhver tvist, som måtte opstå mellem Artefact og Kunden, herunder tvister vedrørende en Ordres eksistens eller gyldighed, forpligter parterne sig til at søge bilagt ved forhandling.

13.2. Såfremt forhandling afsluttes, uden at tvisten er bilagt, skal enhver tvist afgøres efter dansk ret med Københavns Byret eller Sø- og Handelsretten som værneting efter Artefacts valg.

13.3. Parterne accepterer på forhånd at dokumenter under en retssag med rettens tilladelse skal kunne fremlægges på dansk, svensk og engelsk.

13.4. Såfremt en eller flere bestemmelser i nærværende forretningsbetingelser måtte blive tilsidesat som ugyldig eller i øvrigt uvirksom påvirker dette ikke gyldigheden eller anvendelsen af de øvrige betingelser.

Nærværende betingelser er gældende fra 24. maj 2018.